Big datan tuloksekkaan hyödyntämisen aloittamiseen liittyy monenlaisia haasteita, jotka aiheuttavat käyttöönottoa yrittäville organisaatioille päänvaivaa ja saattavat johtaa käyttöönoton epäonnistumiseen. Valtaosa aiemmissa tutkimuksissa ja julkaisuissa esitetyistä haasteista voidaan jakaa karkeasti kolmeen pääryhmään: osaamiseen, tekniikkaan sekä organisatorisiin seikkoihin liittyviin haasteisiin. Esittelen seuraavaksi tällaisia keskeisiksi katsottuja haasteita pääryhmittäin.

Puutteet osaamisessa ja tietotaidossa eräs big datan hyödyntämisen keskeisimmistä haasteista

Big datan menestyksekäs hyödyntäminen asettaa osaamiseen ja tietotaitoon liittyviä poikkitieteellisiä vaatimuksia. Tyhjentävän vaatimuslistauksen antaminen on vaikeaa. Esimerkinomaisesti voidaan kuitenkin mainita mm. IT-infrastruktuurin hallitseminen, datamassojen yhdistelyn ja analysoinnin menetelmien osaaminen sekä ymmärrys datamassojen merkityksestä ja siitä, miten dataa voidaan tapauskohtaisesti hyödyntää mielekkäällä ja organisaation toimintaa tukevalla tavalla.

Big dataan liittyvät osaamisvaatimukset ovat osin uusia ja seurausta big datan uudentyyppisistä ominaisuuksista. Vaatimusten täyttäminen edellyttääkin luopumista joistakin vanhoista tottumuksista ja työtavoista. Big datan menestyksekäs hyödyntäminen edellyttää myös vahvaa soveltamisympäristön tuntemusta. Kaiken kaikkiaan ihmisistä, jotka täyttävät big datan monipuoliset osaamisvaatimukset, on nykytilanteessa pula, jonka odotetaan korostuvan lähitulevaisuudessa.

Teknologiaan liittyvät seikat koetaan yhä haastaviksi

Teknologiaan, tekniikkaan ja menetelmiin liittyvät haasteet esiintyvät eri tasoilla. Kyse voi olla niin tallennusteknologioiden haasteista, ylimmän sovelluskerroksen yksittäisen tilastollisen analyysimenetelmän haasteista tai mistä tahansa näiden väliltä. Vaikka big datan esiin nostamat ongelmat ovat tarkasteluissa olleet alun perin lähinnä teknisiä, tärkeimmät big datan tuloksekasta käyttöä haittaavat haasteet ovat tutkimusten mukaan pääsääntöisesti muunlaisia.

On tärkeää ymmärtää oma käyttötilanne ja tarve sekä pyrkiä näiden kautta hahmottamaan omaan tilanteeseen sopivat ja tarkoituksenmukaiset tekniset ratkaisut. Käytännössä tämä on kuitenkin havaittu haastavaksi. Big data on teknisenä viitekehyksenä laaja, ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja on runsaasti. Ei ole olemassa yksittäistä parasta big data –ratkaisua, paras määräytyy tapauskohtaisesti. Lisäksi big data –tarjoomat kehittyvät nopeasti, jolloin käyttöönottoa harkitsevien on vaikea pysyä tilanteen tasalla ja perillä eri vaihtoehdoista. Kun toimiala on tämänkaltaisessa käymistilassa eikä selkeitä referenssejä, parhaita käytäntöjä tai standardeja liiemmin ole, organisaatioilla on haasteita muodostaa kokonaisvaltaista näkemystä ja tehdä big dataan liittyviä teknisiä valintoja.

Organisatoriset haasteet useissa selvityksissä keskeisiä

Organisatoriset haasteet käsittävät joukon organisaation kulttuuriin ja toimintatapoihin liittyviä seikkoja, jotka aiheuttavat haasteita big datan käyttöönotolle ja hyödyntämiselle. Eräs keskeisimmistä seikoista näyttää olevan datan ja tiedon rooli organisaation toiminnassa. Big datan tuloksekas hyödyntäminen edellyttää, että organisaation kulttuuri ja vallitsevat tavat toimia tukevat tietoon pyrkivää ja pohjautuvaa päätöksenteko- ja ohjausmallia. Klassinen organisatorinen haaste liittyy ylemmän johdon vajavaiseen tukeen. Tutkimukset ovat harvinaisen yksimielisiä siitä, että riittävä johdon tuki on edellytys myös onnistuneelle big datan käyttöönotolle. Big datan mahdollisuudet hahmottava johto on luonnollisesti edellytys johdon tuen varmistamiselle. Toisaalta käyttöönotto ja tavoitteiden saavuttaminen voivat muodostua yhtä lailla haasteelliseksi, jos big dataan liitettävä visio rakentuu epärealistiseksi.

Datalähteiden integrointi aiheuttaa monesti haasteita. Usein data- tai tietomassojen arvo kasvaa, kun lähteitä pystytään merkityksellisellä tavalla yhdistämään toisiinsa. Käytännössä kuitenkin tietomassat on usein varastoitu organisaatioissa siilomaisesti, mikä hankaloittaa yhdistämistä ja uudelleenkäyttöä. Haasteet ovat usein muita kuin teknisiä: esimerkiksi byrokratia ja datan omistajuuden puuttuminen näyttävät tyypillisiltä aiheuttajilta. Big datan tuomat hyödyt vaihtelevat merkittävästi tapauksesta toiseen ja näiden suuruuden arvioiminen ennalta on usein hankalaa. Joskus big datan käyttöönoton esteenä voi olla kykenemättömyys määrittää hankkeen odotettua tuottoa. Kyseessä on johdon katsantotapaan liittyvä haaste. Lääkkeeksi on esitetty, että big dataan liittyvä hanke tulisi nähdä strategisena ja hyväksyä alkutilanteessa vallitseva epävarmuus. Samankaltainen haaste esiintyy myös itse big data -projektin läpiviennissä, jossa on suositeltu sovellettavaksi perinteisen projektimallin sijaan ketterämpää ja pienin askelin etenevää evoluutionääristä mallia.

Kolmen edellä kuvatun pääryhmän haasteiden ulkopuolelta voidaan nostaa esimerkiksi lainsäädäntöön liittyvät asiat, jotka aiheuttavat haasteita big datan käyttöönotolle. Esimerkiksi yksityisyyden suojaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan hyödyntää ja millä tavoin. Nykyinen lainsäädäntö on nähty jossain määrin vanhentuneeksi ja lainsäädännön uudistushankkeet tilapäistä epätietoisuutta lisääviksi. Big datan hyödyntämisen aloittamiseen liittyy selkeästi haasteita. Onnistumisen edellytyksiä voi kuitenkin parantaa merkittävästi tunnistamalla ja huomioimalla mahdolliset ongelmakohdat riittävän varhain.

Aleksi Heikkilä

Kirjoittaja on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Business Technology -koulutusohjelman opiskelija,
joka on kirjoittanut kandidaatin tutkielman aiheesta ”Issues in implementing big data analytics in organizations”.

Opiskelija, Aalto-yliopisto

Leave a comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
Roskapostitorjuntaa.